Η Ψυχική Υγεία είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας !

Προκήρυξη 02 / 2019

Αργοστόλι  04/10/2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

02/2019

 

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ», Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, φορέας λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΚεφαλονιάςΖακύνθου – Ιθάκης, η οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις προσωπικού μελών της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας της Κινητής Μονάδας και συγκεκριμένα:

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά [1]

  • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου) – επισυνάπτεται στην παρούσα και στον ιστότοπο: www.metavasi.gr.
  • Φωτοτυπία Πτυχίων
  • Φωτοτυπία Άδειας Ασκήσεως επαγγέλματος
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικό φορέα (εφόσον υπάρχουν)
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)
  • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης (προαιρετικά)
  • Αποδεικτικά Γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (εφόσον υπάρχουν)

 

 

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές και φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής ένταξης, καθώς επίσης και η συμμετοχή των υποψηφίων σε πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών ψυχικής υγείας για τη στελέχωση κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας που λειτουργούν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ».

 

Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται το εγκεκριμένο σύστημα προσλήψεων του φορέα. Την όλη διαδικασία επιμελείται τριμελής επιτροπή του φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης απασχόλησης / έργου  θα έιναι για ένα έτος, με δυνατότητα επέκτασης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Διεύθυνση: Βούρβαχη 6Α, ΤΚ 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, τηλ. 26710 24437 αυτοπροσώπως ή να τα αποστείλουν με εταιρεία ταχυμεταφοράς ( courier ) στην ανωτέρω διεύθυνση,  σημειώνοντας στο φάκελο « Για την πρόσληψη προσωπικού της Κινητής Μονάδας Κεφαλονιάς – Ζακύνθου – Ιθάκης, Πρόσκληση 02/2019».

 

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

 

Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται δίδονται από την ιστοσελίδα www.metavasi.gr και τηλεφωνικά από την γραμματεία της ΑμΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» στο τηλέφωνο 26710 24437 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00.

 

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΑμΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

 

Τιμολέων Γονής

Πρόεδρος ΔΣ ΑμΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

 

[1]    Η ΑμΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να αποστείλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις ανωτέρω θέσεις και θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης,, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν 4624/2019.

 

Συνημμένα Αρχεία:

  1. Προκήρυξη 02/2019
  2. Αίτηση