Η σχέση με την Κοινότητα ως παράγοντας διασφάλισης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Κ.Μ.Ψ.Υ.